Jak podaje Generalny Inspektor Danych Osobowych zawiadomienia o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych (IOD) należy dokonywać od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nie należy zgłoszeń powołania i odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do GIODO.

Nowy obowiązek

Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych określony został w art. 37 ust. 1 RODO (w przypadku podmiotów publicznych należy dodatkowo uwzględnić art. 9 nowej ustawy o ochronie danych osobowych przekazanej 16 maja 2018 r. do podpisu Prezydenta RP). Z kolei obowiązek zawiadamiania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (to nowa nazwa organu nadzorczego) o danych kontaktowych inspektora ochrony danych przewidziany został w art. 37 ust. 7 RODO.

Sposób i terminy wykonania

Sposób i terminy wykonania tego obowiązku zostały szczegółowo określone w przepisach nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 tej ustawy, w zawiadomieniu o wyznaczeniu należy wskazać:

1)     imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora,

2)     imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna,

3)     firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

4)     pełną nazwę oraz adres siedziby, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest podmiot inny niż wskazany w pkt. 2 i 3,

5)     numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

W okresie przejściowym, bezpośrednio po wejściu w życie ustawy, zostały przewidziane różne terminy na dopełnienie tego obowiązku. Zależą one od tego, czy dany podmiot przed 25 maja 2018 r. miał powołanego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a także od tego, czy nowe przepisy nakładają na niego obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Jeżeli na administratorze w świetle nowych przepisów spoczywa obowiązek wyznaczenia IOD,to powiadomienia należy dokonać:

 • do 1 września 2018 r. – gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r. i decyduje, że ta sama osoba będzie pełnić u niego funkcję inspektora ochrony danych (art. 158 ust. 1 i 2 nowej ustawy),
 • do 1 września 2018 r.- gdy administrator wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) przed 25 maja 2018 r., ale do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych chce wyznaczyć inną osobę (art. 158 ust. 1 nowej ustawy),
 • do 31 lipca 2018 r. – gdy administrator nie powołał ABI przed 25 maja 2018 r. (art. 158 ust. 4 nowej ustawy).

Jeżeli na administratorze w świetle nowych przepisów nie spoczywa obowiązek wyznaczenia IOD, a zdecydował się on na wyznaczenie takiej osoby, to powiadomienia powinien dokonać:

 • do 1 września 2018 r. – gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r. i decyduje, że ta sama osoba będzie pełnić u niego funkcję inspektora ochrony danych (art. 158 ust. 1 i 2 nowej ustawy),
 • do 1 września 2018 r. – gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r., ale do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych chce wyznaczyć inną osobę (art. 158 ust. 1 nowej ustawy),
 •  w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia inspektora ochrony danych – gdy administrator nie wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r., ale decyduje się na wyznaczenie inspektora ochrony danych (art. 10 nowej ustawy).

W przypadku podmiotów przetwarzających, które zgodnie z nowymi przepisami:

 • będą miały obowiązek wyznaczenia IOD, powiadomienie powinno nastąpić do 31 lipca 2018 r. (art. 158 ust. 5 nowej ustawy),
 • nie będą miały obowiązku wyznaczenia IOD, a zdecydują się na powołanie takiej osoby, powiadomienie powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia (art. 10 ust. 1 nowej ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 6 nowej ustawy o ochronie danych osobowych, zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Po 25 maja 2018 r. na stronie internetowej GIODO będzie udostępniony elektroniczny formularz służący do tego celu.

Zniesienie obowiązku zgłaszania ABI do rejestracji

Od 25 maja 2018 r. nie należy kierować zgłoszeń powołania i odwołania ABI do GIODO. Zgodnie z nową ustawą o ochronie danych osobowych, która ma wejść w życie 25 maja 2018 r., z tym samym dniem straci moc obowiązującą ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, m.in. w zakresie, w jakim przewidywała ona obowiązek zgłaszania do GIODO powołania i odwołania ABI.

 Udostępnianie informacji o IOD na stronie internetowej administratora lub podmiotu przetwarzającego

Jednocześnie przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych przewidują, że podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności (art. 11 nowej ustawy o ochronie danych osobowych).

Już jutro czyli 10.05.2018 (w czwartek) mija termin zapłaty składek ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie za siebie.

Ze względu na zmianę wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe PŁACIMY NOWE STAWKI.

W dniu dzisiejszym ruszyła rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola nr 16 prowadzona poza systemem elektronicznym. W wyznaczonym terminie (zgodnie z terminarzem) rodzice mogą składajać wypełnione wnioski w przedszkolu.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w grupach bez żywienia

w Gimnazjum nr 3

 

Lp. Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Składanie wniosków pisemnych

przez rodziców w przedszkolu

07.05.2018 r. godz. 800 14.05.2018 r. godz. 1500
2. Publikacja w przedszkolu list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

w rekrutacji uzupełniającej

23.05.2018 r. godz. 800
3. Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców

w placówce

23.05.2018 r. godz. 800 28.05.2018 r. godz. 1500
4. Publikacja listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

30.05.2018 r. godz. 800

 

Wolne miejsca – rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/2019

 

Lp. Grupa rekrutacyjna Charakterystyka grupy Liczba wolnych miejsc
1. 3- 4- latki w G-3 bez żywienia ·       dla dzieci 3 i 4- letnich,

·       w Gimnazjum nr 3,

·       bez żywienia,

·       godziny 8 00 – 13 00, z możliwością

przedłużenia do 14 30.

 

14

2. 5-6- latki w G-3 bez żywienia ·       dla dzieci 5 i 6- letnich,

·       w Gimnazjum nr 3,

·       bez żywienia,

·       godziny 8 00 – 13 00, z możliwością

przedłużenia do 14 30.

 

 

8

 

[su_button url=”http://aspers.pl/wniosek” target=”blank”]Wniosek do pobrania[/su_button]

Mammografia to proste badanie, które trwa tylko kilka minut, a może uratować życie. Na początku czerwca na żorskim rynku ponownie stanie specjalistyczny mammobus Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, w którym z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 lat.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. Wykrycie ewentualnych zmian nowotworowych na wczesnym etapie ich rozwoju jest ważne, a przy tym znacząco zwiększa szanse na pełne wyleczenie. By ułatwić kobietom dostęp do badań, na żorskim rynku już po raz kolejny pojawi się mammobus gliwickiego Centrum Onkologii. Jest on wyposażony w najnowszej generacji cyfrowy mammograf, pozwalający uzyskać najwyższą jakość obrazu, stosując bardzo niską dawkę promieniowania. Zdjęcia opisywane są każdorazowo przez minimum 2 lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach – specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W przypadku wykrycia zmian w obrębie piersi, kobiety poddające się badaniu mają również zapewnioną bezpłatną opiekę i dalsze niezbędne badania w Centrum Onkologii w Gliwicach.

Badania będzie można wykonać na żorskim rynku 1 i 4 czerwca w godz. 8:30-15:30 oraz od 5-7 czerwca w godz. 10:00-17:00. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Informacje pod nr tel. 32 278 98 96.

Warto podkreślić, że z darmowej mammografii mogą skorzystać wszystkie panie w wieku 50-69 lat (czyli urodzone w latach 1949-1968), bez względu na dzień i miesiąc urodzenia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii refundowanej przez NFZ. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej mammografii, jeżeli była wykonana.

25 maja 2018 r. zakończy się okres przejściowy wdrożonego przez UE w maju 2016 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych potocznie nazywanego RODO.

Rozporządzenie stosuje się względem przetwarzania danych osobowych osób przebywających w Unii jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług takim osobom lub monitorowaniem ich zachowań.

Warto podkreślić, że RODO nie określa ścisłych reguł jakie mają zostać wprowadzone w Twojej firmie. Wymagane procedury oraz dokumenty mające zapewnić właściwą ochronę danych osobowych będą więc zależeć od specyfiki Twojej działalności.

W RODO określono siedem podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych:

 • ZASADA ZGODNOŚCI Z PRAWEM, RZETELNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI – przetwarzać dane wolno w sposób zgodny z prawem (m.in zgody na przetwarzanie danych oraz przejrzysty dla osób),
 • ZASADA OGRANICZENIA CELU PRZETWARZANIA DANYCH – dane muszą być zbierane tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • ZASADA MINIMALIZACJI DANYCH – dane zbieramy tylko w takim zakresie, co niezbędne dla celów w których są przetwarzane
 • ZASADA PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH – należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane
 • ZASADA OGRANICZENIA PRZECHOWANIA DANYCH – dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
 • ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH – zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych, ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
 • ZASADA ROZLICZALNOŚCI – ta ostatnia oznacza, że administrator musi wykazać, że przetwarzanie odbywa się zgodne z w/w zasadami.

W ostatnim czasie firmy zostały zalane potokiem Alarmujących Promocji, które mają je uchronić przed olbrzymimi karami finansowymi.

Czy jest czego się bać?

Na to pytanie postaram się odpowiedzieć już w kolejnym wpisie.

Tymczasem wszystkich zainteresowanych tematem zapraszam do zapoznania się z bardzo rzetelnym podcastem Marka Jankowskiego, który w rozmowie z Tomaszem Polakiem wyjaśnia jak przygotować firmę do RODO.

[su_audio url=”http://aspers.pl/RODO”]

 

Jak zaktualizować już dziś wersję 1803 systemu Windows 10?

Microsoft udostępnił wersję 1803  Windows 10 – aktualizację z kwietnia 2018 roku.

Globalne wdrożenie rozpocznie się 8 maja 2018 r., Co oznacza, że ​​urządzenia będą automatycznie pobierać aktualizację bez konieczności ręcznego sprawdzania aktualizacji przez użytkowników.

Użytkownicy, którzy chcieliby jednak już dziś zdobyć nową wersję, muszą niejako wymusić ten proces.

Najłatwiej przeprowadzić to z poziomu wbudowanego w system systemu aktualizacji:

 • Kombinacją przycisków Windows-I, otwieramy aplikację Ustawienia.
 • Przejdź do Aktualizacje i zabezpieczenia
 • Kliknij przycisk „sprawdź aktualizacje”.
 • Nowa aktualizacji powinna pojawić się na liście dostępnych uaktualnień.

Zdarzyć się jednak może, że z przyczyn znanych tylko Microsoft, Twój system nie zaproponuje aktualizacji. Wtedy pozostaje drugi sposób.

W tym przewodniku pokażę, jak pobrać aktualizację systemu Windows 10 bez korzystania z aktualizacji systemu Windows.

Sugeruję utworzenie kopii zapasowej całej partycji systemowej przed uruchomieniem aktualizacji, ponieważ przeszłość wykazała, że ​​użytkownicy mogą napotkać wszelkiego rodzaju problemy podczas próby uaktualnienia systemu do nowej wersji aktualizacji funkcji.

Proces aktualizacji oczywiście można przeprowadzić w tle. Zasadniczo nie ma on wpływu na normalną pracę systemu.

Standardowo już po zakończeniu aktualizacji otrzymujemy możliwość powrotu do poprzedniej wersji systemu.